น่ารู้!! หลักฐานที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

การสร้างบ้านอยู่เอง หากดำเนินการโดยใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของบ้านในส่วนขั้นตอนรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ไปได้มาก แต่สิ่งที่เจ้าของบ้านยังต้องเตรียมพร้อมด้วยตัวเองคือเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิและความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการอยู่อาศัยในระยะยาว หลักฐานจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

2. แบบก่อสร้างซึ่งจัดเตรียมโดยสถาปนิก และวิศวกร

แบบก่อสร้างบ้านจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงถึงผังบริเวณโดยรวมของตัวบ้านทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม นอกจากนี้ยังต้องแยกรายการแสดงรายละเอียดของแต่ละชั้นในทุกๆ ด้านด้วย ซึ่งสรุปส่วนประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

● แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบของบ้าน รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่จะใช้

● แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นแบบแสดงโครงสร้างทั้งหมดของตัวบ้าน ทั้งคาน เสา และส่วนต่างๆ ที่เป็นงานโครงสร้าง

● แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นแบบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่อต่างๆ ทั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย และบ่อบำบัด

● แบบวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแบบที่แสดงถึงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในบ้าน รวมถึงขนาดของไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ด้วย

● แบบอื่นๆ เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบต่างๆ ข้างต้น เช่น แบบงานระบบ และแบบตกแต่งภายใน

3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง

4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

6. หนังสือมอบอำนาจ

ใช้เมื่อเจ้าของบ้านหรือผู้ต้องการยื่นเรื่องก่อสร้างบ้าน ไม่สามารถดำเนินการในการติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้เอง โดยหากให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบ พร้อมหนังสือมอบอำนาจแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อติดต่อขออนุญาตสร้างบ้าน

หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

ภาพประกอบบทความ : https://www.theluckyspace.com/property/nordic_nd-01/

แบบบ้าน ND-01

สนใจแบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูปเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

www.theluckyspace.com

Line : @Theluckyspace

Compare listings

เปรียบเทียบ