EP 1 ความรู้พื้นฐานฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

วิชาดาว 9 ยุค คือการนำเอาพลังงานของโลกมาจัดบ้าน โดยใช้แผนภูมิผังหลังฟ้า หลักการของดาว 9 ยุค ใช้ความสัมพันธ์ของดาว 9 ตัว พลังปราณชี่ทิศทาง8  ทิศ ผนวกกับเงื่อนไข ของเวลามาเป็นตัวกำหนด ชาตาบ้านแต่ละหลัง ซึ่งองค์ความรู้ของวิชาดาว 9 ยุคประกอบไปด้วย

วงจร 5 ธาตุ

วิชาฮวงจุ้ยให้ความสำคัญ กับธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน น้ำ  ทั้ง 5 ธาตุมีปฏิกิริยาที่ก่อเกิด และพิฆาต กันเองเป็นวัฎจักร  แต่ละธาตุก็มี คุณสมบัติ และรูปพรรณที่แตกต่างกันออกไป

การก่อเกิดธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุดิน ก่อเกิด ธาตุทอง , ธาตุทอง ก่อเกิด ธาตุน้ำ , ธาตุน้ำก่อเกิดธาตุไม้ , ธาตุไม้ก่อเกิดธาตุไฟ

การก่อเกิดธาตุจะทำเป็นลูกโซ่ เช่น โดยธรรมชาติเมื่อเราต้องการจะขุดหาแร่ธาตุที่เป็นโลหะตามธรรมชาติ เราจะต้องขุดหาจากในผืนดิน  เราจึงเรียกว่า ธาตุดินเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดธาตุทอง  ธาตุทองเมื่อโดนความร้อนก็อ่อนตัวกลายเป็นของเหลว ลักษณะดังกล่าว ของเหลวคือคุณลักษณะ ของธาตุน้ำ จึงเรียกว่าธาตุทองเป็นผู้ให้กำเนิดธาตุน้ำ เมื่อมีน้ำเราก็ต้องใช้น้ำในการรด ต้นไม้ให้เจริญเติบโต  จึงเรียกว่าน้ำให้กำเนิดธาตุไม้ และยามใดก็ตามที่เราต้องการเผาไฟ เราจะต้องใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง จึงเรียกว่าน้ำเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดธาตุไฟ  เมื่อเราใช้ไฟเผาสิ่งของอะไรก็ตามสิ่งของดั่งกล่าวก็จะถูกเผาให้กลายเป็นดิน จึงเรียกไฟว่า แม่ให้กำเนิดธาตุดิน

การพิฆาตของธาตุ 5 ธาตุ นอกจากจะส่งเสริมให้กำเนิดซึ่งกันและกัน ก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ 5 ธาตุ บั่นทอนซึ่งกันและกัน  ปรากฏการณ์ดังกว่าพบเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่นเราใช้ดินในการถมที่ที่มีน้ำเพื่อนำมาใช้งาน เราใช้ดินในการทำเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ ส่วนธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟนั้น เพราะน้ำสามารถดับไฟได้ ธาตุทองกลัวไฟเป็นที่สุด เพราะมีแต่ไฟเท่านั้นที่จะสามารถหลอมโลหะให้หมดสภาพได้ และนำโลหะที่ถูกหลอมแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น  ขวาน กรรไกร  มีด เลื่อย ลักษณะของธาตุทองที่เป็นโลหะ เท่านั้นจึงจะสามารถ โค่นต้นไม้มาใช้งานได้  ด้วยสาเหตุนี้ธาตุทองจึงพิฆาตธาตุไม้  ในขณะเดียวกัน เมื่อเราปลูกต้นไม้ ให้มีความเจริญเติบโต รากของต้นไม้ก็จะชอนไช ลงในดิน ดังนั้นธาตุไม้จึงพิฆาตธาตุดินด้วยธรรมชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ